Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.


Apskaitos pagal VSAFAS kursai 2016.10.25-2016.11.24

2016-10-11 22:00   Peržiūros : 22   Spausdinti


Papildoma nuolaida registruojantis internetu! Nuolaida 1-am dalyviui 3 %, 2-iem dalyviams – 5 %, 3-ims ir daugiau dalyvių – 7 %!

Kursų tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie apskaitos pagal VSAFAS naujoves, finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS parengimą ir įkėlimą į konsolidavimo sistemą.
Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės užregistruoti ūkines operacijas ir įvykius apskaitos registruose, sudaryti Didžiąją knygą, statistines ataskaitas, biudžeto vykdymo ataskaitas, PVM deklaracijas, užpildyti finansinės atskaitomybės formas.

Temos:

1. VSAFAS naujovės:
• Standartų pakeitimai;
• Buhalterinės apskaitos organizavimas;
• Buhalterio pareigos, teisės ir atsakomybė;
• Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos;
• Biudžetinių įstaigų privalomasis ir pavyzdinis sąskaitų planas;
• Dimensijos; buhalterinių korespondencijų sąsajos.

2. Finansinė atskaitomybė ir finansinė analizė. Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos. Statistinės ataskaitos:
• Finansinės atskaitomybės formos ir jų sąsajos;
• Statistinės ataskaitos;
• Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos.

3. Finansavimo sumos: asignavimai, projektų lėšos, dotacijos, nemokamai gautas turtas ir paslaugos:
• Finansavimo sumų grupės, šaltiniai, dimensijos;
• Finansavimo sumų gavimas;
• Finansavimo sumų panaudojimas;
• Finansavimo sumų perdavimas viešojo sektoriaus subjektams ir ne viešojo sektoriaus subjektams;
• Finansavimo sumų grąžinimas ir sukaupti mokėjimai;
• Finansavimo sumų pergrupavimas;
• Finansavimo sumų korekcija;
• Finansavimo sumų pajamos;
• Sukauptos finansavimo sumų pajamos;
• Finansavimo sumų sąnaudos;
• Finansavimo sumų pažymos;
• Duomenų apie finansavimo sumas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

4. Asignavimų apskaita, kasinės išlaidos:
• Biudžeto sandaros įstatymas; sąmatos; asignavimai;
• Kasinės išlaidos, išmokos, sąnaudos, turto įsigijimas, išankstiniai mokėjimai;
• Biudžeto vykdymo ataskaitos;
• Nepanaudoti asignavimai;
• Finansavimo sumų ataskaitos.

5. Projektų lėšų apskaita:
• Projektų apskaitos reglamentavimas;
• Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai;
• Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita;
• Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita;
• Projektų pajamų ir įplaukų apskaita;
• Vidinis lėšų skolinimas;
• Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas.

6. Dotacijų ir subsidijų apskaita:
• Dotacija;
• Subsidija;
• Lėšų gavimas, panaudojimas, perdavimas, grąžinimas.

7. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita:
• Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
• Nematerialiojo turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
• Turto įsigijimo savikaina ir įsigijimo šaltiniai;
• Naudingo tarnavimo laikotarpis;
• Nematerialiojo turto amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas;
• Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita (tikrosios vertės rezervas, nuvertėjimas);
• Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita;
• Turto pergrupavimo apskaita;
• Turto, gauto pagal veiklos nuomos sutartį, pagal panaudos sutartį, apskaita;
• Turto, perduoto pagal veiklos nuomos sutartį, pagal panaudos sutartį, apskaita;
• Turto inventorizacija;
• Turto pardavimas;
• Turto perdavimas kitam subjektui;
• Turto praradimas ir nuostolių išieškojimas;
• Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje.

8. Biologinio turto apskaita:
• Biologinio turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
• Biologinio turto pergrupavimas;
• Turto įsigijimo savikaina;
• Turto inventorizacija;
• Duomenų apie biologinį turtą pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

9. Finansinio turto apskaita:
• Nuosavybės vertybiniai popieriai (kontroliuojami, asocijuoti ir kiti subjektai); akcininko (dalininko) įnašo formavimas;
• Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
• Suteiktos paskolos;
• Turto įsigijimo savikaina ir įsigijimo šaltiniai;
• Finansinio turto pergrupavimas;
• Turto inventorizacija;
• Duomenų apie finansinį turtą pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

10. Atsargų apskaita:
• Atsargų grupės;
• Atsargų įsigijimo savikaina;
• Atsargų pergrupavimas;
• Atsargų sunaudojimas, nuvertėjimas, nurašymas;
• Atsargų inventorizacija;
• Duomenų apie atsargas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

11. Ūkinio inventoriaus apskaita:
• Ūkinio inventoriaus grupės;
• Ūkinio inventoriaus perdavimas naudoti;
• Ūkinio inventoriaus perdavimas kitam subjektui;
• Ūkinio inventoriaus nurašymas;
• Ūkinio inventoriaus inventorizacija.

12. Ateinančių laikotarpių sąnaudų, išankstinių apmokėjimų ir sąnaudų apskaita. Finansavimo pajamų apskaita. Sukaupimų apskaita. Skolų apskaita:
• Ateinančių laikotarpių sąnaudos;
• Išankstiniai apmokėjimai;
• Sąnaudos, sąnaudų grupės, sąnaudų dengimo šaltiniai;
• Finansavimo pajamos;
• Sukauptos finansavimo pajamos;
• Panaudotos finansavimo sumos;
• Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų inventorizacija;
• Skolos tiekėjams, skolos darbuotojams, skolos biudžetui, skolos kitiems subjektams. Sukauptos mokėtinos sumos.

13. Sąnaudų kompensavimo apskaita:
• Sąnaudų kompensavimo atsiradimas;
• Kompensatorių įsiskolinimas;
• Kompensatorių atsiskaitymas;
• Panaudotų lėšų atkūrimas.

14. Pajamų ir pirkėjų skolų apskaita. Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas:
• Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas;
• Pardavimo PVM;
• Pajamų grupės;
• Pagrindinės veiklos pajamos (prekių pardavimo, paslaugų suteikimo, rinkliavų);
• Kitos veiklos pajamos (nuomos, ilgalaikio turto pardavimo pelnas);
• Finansinės-investicinės veiklos pajamos;
• Pirkėjų skolų apskaita;
• Duomenų apie pajamas ir gautinas sumas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

15. Specialiųjų programų lėšų apskaita. Kitų lėšų apskaita:
• Specialiųjų programų vykdymas;
• Kitų lėšų gavimas ir lėšų gavimas iš kitų finansavimo šaltinių;
• Tikrosios vertės rezervas;
• Nuosavybės metodo įtaka;
• Dalininko įnašas.

16. Pinigų srautų apskaita:
• Pinigų gavimas ir išmokėjimas banko sąskaitose, kasoje, per atskaitingus asmenis;
• Banko sąskaitų atvaizdavimas buhalterinėje apskaitoje;
• Lėšos bankų sąskaitose;
• Palūkanos už lėšų turėjimą banko sąskaitose;
• Tiesioginiai ir netiesioginiai pinigų srautai;
• Finansavimo sumų, gautų ir išmokėtų pinigais, srautai;
• Specialiųjų programų lėšų gavimas ir išmokėjimas;
• Pagrindinės veiklos pinigų srautai;
• Finansinės veiklos pinigų srautai;
• Investicinės veiklos pinigų srautai;
• Išmokos ir kasinės išlaidos;
• Pinigų srautų ataskaitos sudarymas.

17. Darbo užmokesčio apskaita. Pašalpų apskaita. Autorinių atlyginimų apskaita. Stipendijų apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita:
• Darbo užmokesčio sudėtis ir apskaita;
• Atostoginių kaupimai; atostogų ir atostoginių apskaičiavimas;
• Kompensacijos darbuotojams;
• Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų; darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita;
• Vidutinio darbo užmokesčio apskaita; darbo sutarties nutraukimas, nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos;
• Pašalpų apskaita;
• Stipendijų apskaita;
• Autorinių atlyginimų apskaita;
• Apmokėjimų tiekėjams, kurie veikia pagal verslo liudijimus arba pagal individualios veiklos pažymą, apskaita;
• Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita;
• Duomenų apie darbo užmokestį ir autorinius atlyginimus perkėlimas į SAM formas, VMI formas, finansinės atskaitomybės formas.

18. Finansinės atskaitomybės sudarymas:
• Finansinių ataskaitų rinkiniai:
o Finansinių atskaitomybių rinkinių lygiai;
o Reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui (sudėtis, formos);
o Finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminai, saugojimo terminai, atsakomybė.
• Duomenų perkėlimas iš sąskaitų plano sąskaitų į finansinės atskaitomybės rinkinio formas.

19. Duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą:
• Tarpusavio likučių derinimas, tarpusavio operacijų derinimas ir eliminavimas;
• Pajamų grupavimas, sąnaudų grupavimas, turto grupavimas, sukauptų gautinų sumų grupavimas, įsipareigojimų grupavimas, sukauptų mokėtinų sumų grupavimas, nuosavybės grupavimas, finansavimo sumų grupavimas;
• Praėjusių metų klaidų taisymų įkėlimas į finansinės atskaitomybės formas.

20. Finansinė analizė:
• Duomenų apie ilgalaikį turtą analizė;
• Duomenų apie finansinį turtą analizė;
• Duomenų apie atsargas analizė;
• Duomenų apie pinigų srautus ir finansavimo sumas analizė;
• Duomenų apie įsipareigojimus analizė;
• Horizontalioji analizė;
• Vertikalioji analizė;
• Apyvartumo analizė.

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne tik teoriją, bet ir praktinius pavyzdžius.

Papildoma informacija:
Kursų trukmė – 40 akademinių valandų. Jūsų patogumui organizuojamos vakarinės grupės darbo dienomis. Vakarinių kursų vieno užsiėmimo trukmė – 5 ak. val. (viso 8 užsiėmimai).

Vakarinės grupės: 
Kursai vyks kovo 1 d., 3 d., 8 d., 10 d., 15 d., 17 d., 22 d., 24 d. po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 20.30 val.

Kursuose galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu, prisijungiant prie tiesioginių vaizdo kursų: klausytojams niekur nereikia vykti, užtenka turėti kompiuterį, internetinę vaizdo kamerą ir internetą. Tam tikrą valandą visi užregistruoti vartotojai gali per specialiai sukurtą nuorodą realiuoju laiku matyti ir girdėti lektorių. Išsamiau: Apskaitos pagal VSAFAS kursai (tiesioginiai vaizdo kursai).

NUOLAIDOS!

Iš įmonės siunčiant daugiau nei vieną darbuotoją, taikoma 5% nuolaida bendrai sąskaitai.
Visiems, suskubusiems užsiregistruoti likus trims savaitėms iki kursų pradžios, taikoma 30 Eur nuolaida.

*Nuolaidos nesumuojamos

Kiekvienas dalyvis gauna:

• išsamią mokomąją medžiagą;
• 40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo kursų baigimo);
• darbo pradžiai būtiną darbo įrankį – internetinės dokumentų duomenų bazės www.eblankai.lt modulio „Blankai“ prenumeratą 6 mėn.;
• kursų baigimo pažymėjimą.

Planuojamų kursų Vilniuje pradžios datos:

spalio 25 d.  (rytinė grupė);

Kursai vyks spalio 25 d., 27 d., lapkričio 3 d., 8 
d., 15 d., 17 d., 22 d., 24 d. po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 
9.00 val., pabaiga – 13.00 val.


Grupės renkamos nuolat.Sertifikacija:UAB „Mokesčių srautas“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 2-82).
UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

UAB „Mokesčių srautas“ yra įtraukta į Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, oficialų sąrašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-96.
Mokymų forma
Kursai


Kategorijos: Kursai, mokymai, būreliai
1 2 3 4 5 ... 31
Straipsnio temą atitinkantys produktai
Buhalterinės apskaitos kursai Kaune

Buhalterių kursai Kaune, buhalterio kvalifikacijos kėlima...

Kosmetikų-visažistų kursai

Kosmetiko profesija, vizažisto profesija, mokymai, semina...

Manikiūrininkų-pedikiūrininkų kursai

Manikiūro - pedikiūro kursai Vilniuje. Manikiūro - pediki...

1 2 3 4 5 ... 31
Grožio studijų centras, praktika

Manikiūrininkų – pedikiūrininkų kursai: kodėl verta rinktis?

Manikiūro ir pedikiūro profesija yra viena populiariausių grožio srityje. Visais laikais ši specialybė yra itin paklausi ir gerai apmokama. Kaip tapti profesionale manikiūrininke - pedikiūrininke?  

Kodėl verta rinktis kosmetiko - vizažisto profesiją?

Augant grožio industrijai, auga ir kosmetikų bei vizažistų poreikis. Kosmetikų-vizažistų kursai - patikimas būdas pradėti karjerą grožio srityje.  

Graikijoje

Profesinė mokykla – praktiniai įgūdžiai, paklausi profesija ir starto aikštelė

Praktiška ir naudinga profesija – tai įgūdžiai, suteikiantys finansinį pagrindą visam gyvenimui, tai galimybė dirbti mėgstamą darbą, startas tobulėjimui ar nuosavam verslui, tai gebėjimai, kurie gali praversti bet kur ir bet kuriame gyvenimo etape. Visa tai suteikia bet kuri profesinėje mokykloje įgyta profesija. 

Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų.  

Ėriuko mėsa, kepta ant grilio

Kaip iškepti jautienos kepsnį ant grilio

Tobulo jautienos kepsnio iškepimas ant anglių 

Tradicinis karate – savigynos menas, sveikata ir pranašumas

Tradicinis karate – savigynos menas, sveikata ir pranašumas

Tradicinis karate neretai yra painiojamas su kitais karate stiliais ir dažnai klaidingai įsivaizduojamas. 

Kūrybiškumas

Kūrybiniai būreliai vaikams

Kūrybiškumo ugdymas ir užsiėmimai vaikams. Muzikos, lipdymo, meniniai, jogos būreliai vaikams 

Į kokį būrelį užrašyti vaiką?

Populiariausios popamokinės veiklos, jų pliusai ir minusai.  

Būreliai vaikams: kaip pasirinkti tinkamiausią

Būreliai vaikams: kaip pasirinkti tinkamiausią

Kaip išrinkti vaikui būrelį? Į ką atkreipti dėmesį? 

Metimo demonstracija kariams

Aikido treniruotės

Kas yra aikido, gynybinės kovinės sistemos filosofija ir keli pratimai 

Kirpėjo profesija

Patraukliosios ir sunkumų keliančios kirpėjo darbo pusės.Kaip tapti kirpėju ir siekti sėkmingos karjeros? 

Motyvacija mokytis

Motyvacija mokytis: kaip ją sustiprinti?

Motyvuoti save mokytis nesunku, bet naudinga! 

Šokio ir judesio terapija

Šokio ir judesio terapija

Pažinkite save per judesius. 

Aikido treniruotės

Sporto būreliai vaikams

Sportinių treniruočių parinkimas vaikui. Patarimai kaip išsirinkti sportinį būrelį pagal vaiko charakterį 

kaip greitai ismokti anglu kalbos

Kaip greitai išmokti anglų kalbos?

Atsako kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ mokymo programų vadovė Inga Paužuolienė 

Neformalusis švietimas suaugusiems

Neformalusis švietimas suaugusiems - proga praplėsti savo galimybes

Neformaliojo švietimo suaugusiems galimybės 

Kaip sėkmingai išlaikyti IELTS?

Atsako kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ mokymo programų vadovė Inga Paužuolienė  

Dailė vaikams

Ankstyvasis vaikų piešimas - veikla, skatinanti raidą

Dailė vaikams - būdas pažinti ir išreikšti save 

Hobis - tautiniai šokiai

Emilija dalijasi savo mylimu užsiėmimu - tautiniais šokiais. Nuo ko viskas prasidėjo ir kaip klostosi šiandien! 

Pirmas šuolis parašiutu

Svajojate apie tai, bet nedrįstate? Merginos įspūdžiai ir nuotraukos iš pirmo šuolio "sparno" tipo parašiutu! 

Noriu pradėti ŠOKTI! Kaip išsirinkti tinkamą šokių stilių?

Pataria „Vilniaus Šokio akademijos“ trenerės Aurelija Griciūtė ir Milana Jašinskytė-Pankevičienė 

sokiai

Kodėl verta pradėti šokti?

Salsos, rumbos, sambos, valso ir kiti žingsneliai - kodėl verta juos išmokti?  

Antroji foto pamokėlė – judančių objektų fotografavimas

Fotografavimo paslaptys iš fotografo lūpų: kaip fotografuoti tekantį vandenį. 

Judesio terapija

Šokis - judesio terapija: sielos atspindžiai kūne

Judesio terapija: ir kūnui, ir sielai 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 18
Tapybos aliejiniais dažais pamokos suaugusiems. Dovanų kuponai, gimtadienių šventės, įdėjos įmonių renginiams, mergvakariams, bernvakariams, vestuvėms, turiningam laisvalaikiui
P. Lukšio g. 16, 490 kabinetas., Vilnius
Mobilus: +370-684-35288, El. paštas: info@dailespamokos.lt
Dailės mokykla Vilniuje
S. Konarskio g. 37, Vilnius
Telefonas: +370-5-2332550, El. paštas: info@vienozinskis.lt
Pramoginiai šokiai, kubietiška salsa, kizomba, bačiata, regetonas, semba, High Heels ir Jazz Funk stiliai. Studijos Vilniuje ir Kaune. Šokių pramogos – tai vertė, kuri džiugina!
Tauro g. 20, Jasinskio g. 11, Šermukšnių g. 4a., Vilniaus g. 39; Kaune: Vytauto pr. 79, Vilnius
Mobilus: +370-685-37785, El. paštas: info@indance.lt
Dailės pamokos vaikams ir suaugusiems. Meninio ugdymo, kūrybiniai būreliai vaikams. Tapybos ant šilko pamokos. Dailės stovyklos vaikams.
Laisvės pr. 123 / Ateities g. 10A -03 / Sporto g.3, Riešė, Vilnius
Mobilus: +370-614-52659, El. paštas: info@linksmosspalvos.lt
Kirpėjų kursai Klaipėdoje. Manikiūro-pedikiūro kursai. Visažisto kursai
Vingio g. 11, Klaipėda
Telefonas: +370-682-49122, Mobilus: +370-619-17119, El. paštas: daiva.siregama@gmail.com
Sportiniai šokiai, Valso, Rumbos, Tango, Ča ča ča pamokos vaikams ir suaugusiems.
Vydūno g. 19-18, Vilnius
Telefonas: +370-5-2798205, Mobilus: +370-682-32570, El. paštas: ronaldas@siluetasclub.lt
Buhalterijos mokymai. Buhalterių kursai. Nuotoliniai buhalterinės apskaitos mokymai. Mokomoji medžiaga buhalteriams. Apskaitos programa "Centas".
Savanorių pr. 347, Kaunas
Mobilus: +37068507009, El. paštas: info@docinta.lt
Kalbų kursai Vilniuje, Kaune
Gedimino pr. 45, Vilnius; Laisvės al. 101A , Kaunas, Vilnius
Telefonas: +370-5-2498741, Mobilus: +370-618-01387, El. paštas: info@linguaperfecta.lt
Šokių pamokos, renginiai, sveikatingumo treniruotės, kitos laisvalaikio pramogos suaugusiems ir vaikams Kaune ir Vilniuje. Solo latino, zumba fitness, pramoginiai šokiai, salsa, bachata, argentinietiškas tango. Renginių organizavimas.
Raitininkų g. 4 (Vilnius), Molėtų pl. 13 (D. Riešė) Jonavos g. 68 (Kaunas), Lietuva
Mobilus: +370-686-20248, El. paštas: jurga@sokiuakademija.lt
Tapybos ant vandens užsiėmimai, darželių ir gimtadienių šventės, įdėjos įmonių renginiams, mergvakariams, vestuvėms bei krikštynoms Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje.
S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
Mobilus: +370-698-55865, +370-623-61306, El. paštas: info@vyta.lt
1 2 3 4 5 ... 18
1 2 3 4 5 ... 10
Kompanijų produkcija
Buhalterinės apskaitos kursai Kaune

Buhalterių kursai Kaune, buhalterio kvalifikacijos kėlima...

Kosmetikų-visažistų kursai

Kosmetiko profesija, vizažisto profesija, mokymai, semina...

Manikiūrininkų-pedikiūrininkų kursai

Manikiūro - pedikiūro kursai Vilniuje. Manikiūro - pediki...

manikiūro ir pedikiūro mokymai
Manikiūro ir pedikiūro kursai

Manikiūristės mokymai, nagų dailė

Dovanų idėjos. Paveikslų tapymo pamokos Vilniuje

Puiki dovana – mėnesio abonementas lankyti “Dailės pamoka...

Dailės pamokos suaugusiems

Dailės pamokos suaugusiems Vilniuje Šiaurės miestelyje

Paveikslų tapymas aliejiniais dažais suaugusiems

Paveikslų tapymas aliejiniais dažais suaugusiems

Buhalterinės apskaitos mokymai

Buhalterijos kursai, buhalterijos mokymai, mokymai buhalt...

Dailės užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams
Dailė vaikučiams Pašilaičiuose MAŽŲJŲ DAILININKŲ STUDIJA

Dailės užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams

Akademinio piešimo pamokos moksleiviams, tapybos pamokos, dailės užsiėmimai
Akademinis piešimas ir tapyba moksleiviams

Akademinio piešimo pamokos moksleiviams, tapybos pamokos,...

1 2 3 4 5 ... 10
Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 18
Tapybos aliejiniais dažais pamokos suaugusiems. Dovanų kuponai, gimtadienių šventės, įdėjos įmonių renginiams, mergvakariams, bernvakariams, vestuvėms, turiningam laisvalaikiui
P. Lukšio g. 16, 490 kabinetas., Vilnius
Mobilus: +370-684-35288, El. paštas: info@dailespamokos.lt
Dailės mokykla Vilniuje
S. Konarskio g. 37, Vilnius
Telefonas: +370-5-2332550, El. paštas: info@vienozinskis.lt
Pramoginiai šokiai, kubietiška salsa, kizomba, bačiata, regetonas, semba, High Heels ir Jazz Funk stiliai. Studijos Vilniuje ir Kaune. Šokių pramogos – tai vertė, kuri džiugina!
Tauro g. 20, Jasinskio g. 11, Šermukšnių g. 4a., Vilniaus g. 39; Kaune: Vytauto pr. 79, Vilnius
Mobilus: +370-685-37785, El. paštas: info@indance.lt
Dailės pamokos vaikams ir suaugusiems. Meninio ugdymo, kūrybiniai būreliai vaikams. Tapybos ant šilko pamokos. Dailės stovyklos vaikams.
Laisvės pr. 123 / Ateities g. 10A -03 / Sporto g.3, Riešė, Vilnius
Mobilus: +370-614-52659, El. paštas: info@linksmosspalvos.lt
Kirpėjų kursai Klaipėdoje. Manikiūro-pedikiūro kursai. Visažisto kursai
Vingio g. 11, Klaipėda
Telefonas: +370-682-49122, Mobilus: +370-619-17119, El. paštas: daiva.siregama@gmail.com
Sportiniai šokiai, Valso, Rumbos, Tango, Ča ča ča pamokos vaikams ir suaugusiems.
Vydūno g. 19-18, Vilnius
Telefonas: +370-5-2798205, Mobilus: +370-682-32570, El. paštas: ronaldas@siluetasclub.lt
Buhalterijos mokymai. Buhalterių kursai. Nuotoliniai buhalterinės apskaitos mokymai. Mokomoji medžiaga buhalteriams. Apskaitos programa "Centas".
Savanorių pr. 347, Kaunas
Mobilus: +37068507009, El. paštas: info@docinta.lt
Kalbų kursai Vilniuje, Kaune
Gedimino pr. 45, Vilnius; Laisvės al. 101A , Kaunas, Vilnius
Telefonas: +370-5-2498741, Mobilus: +370-618-01387, El. paštas: info@linguaperfecta.lt
Šokių pamokos, renginiai, sveikatingumo treniruotės, kitos laisvalaikio pramogos suaugusiems ir vaikams Kaune ir Vilniuje. Solo latino, zumba fitness, pramoginiai šokiai, salsa, bachata, argentinietiškas tango. Renginių organizavimas.
Raitininkų g. 4 (Vilnius), Molėtų pl. 13 (D. Riešė) Jonavos g. 68 (Kaunas), Lietuva
Mobilus: +370-686-20248, El. paštas: jurga@sokiuakademija.lt
Tapybos ant vandens užsiėmimai, darželių ir gimtadienių šventės, įdėjos įmonių renginiams, mergvakariams, vestuvėms bei krikštynoms Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje.
S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
Mobilus: +370-698-55865, +370-623-61306, El. paštas: info@vyta.lt
1 2 3 4 5 ... 18
1 2 3 4 5 ... 10
Kompanijų produkcija
Buhalterinės apskaitos kursai Kaune

Buhalterių kursai Kaune, buhalterio kvalifikacijos kėlima...

Kosmetikų-visažistų kursai

Kosmetiko profesija, vizažisto profesija, mokymai, semina...

Manikiūrininkų-pedikiūrininkų kursai

Manikiūro - pedikiūro kursai Vilniuje. Manikiūro - pediki...

manikiūro ir pedikiūro mokymai
Manikiūro ir pedikiūro kursai

Manikiūristės mokymai, nagų dailė

Dovanų idėjos. Paveikslų tapymo pamokos Vilniuje

Puiki dovana – mėnesio abonementas lankyti “Dailės pamoka...

Dailės pamokos suaugusiems

Dailės pamokos suaugusiems Vilniuje Šiaurės miestelyje

Paveikslų tapymas aliejiniais dažais suaugusiems

Paveikslų tapymas aliejiniais dažais suaugusiems

Buhalterinės apskaitos mokymai

Buhalterijos kursai, buhalterijos mokymai, mokymai buhalt...

Dailės užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams
Dailė vaikučiams Pašilaičiuose MAŽŲJŲ DAILININKŲ STUDIJA

Dailės užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams

Akademinio piešimo pamokos moksleiviams, tapybos pamokos, dailės užsiėmimai
Akademinis piešimas ir tapyba moksleiviams

Akademinio piešimo pamokos moksleiviams, tapybos pamokos,...

1 2 3 4 5 ... 10

Grožio salono verslas

Kaip įsteigti ir sukurti sėkmingą grožio salono verslą, kokia grožio salono įranga padės daugiau uždirbti daugiau

Baklažanų ikrai Baklažanų ikrai

Ikrai iš balklažanų. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

Žaliasis pagardas „Žalumas žiemai“    Žaliasis pagardas „Žalumas žiemai“

Prieskoninės žolelės žiemai. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

Vaikai ir sportas Koks sportas geriausiai tinka kiekvienam amžiaus tarpsniui?

Padėkite savo vaikui atrasti jam tinkamą sportą ir tinkamą būdą juo užsiimti

Aštriai marinuoti agurkėliai Aštriai marinuoti agurkėliai

Aštriai marinuotų agurkų receptas. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

Aštriai marinuoti agurkėliai Aštriai marinuoti agurkėliai

Aštriai marinuotų agurkų receptas. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

akiu ligos Akių ligos. Kas yra katarakta, kaip ją atpažinti ir koks gydymas jūsų laukia?

Susilpnėjęs regėjimas, neryškios spalvos, apsiblausęs vaizdas – visa tai gali būti ne tik nuovargio ar užklupusios senatvės ženklas, bet ir labai rimtos bei labai dažnos akių ligos – kataraktos – požymiai.

Krapai žiemai aliejuje Krapai žiemai aliejuje

Konservuoti krapai. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

keptos voveraites Keptos voveraitės žiemai „Vasara stiklainyje“

Konservuotos voveraitės. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

Pikantiški marinuoti agurkai Pikantiški marinuoti agurkai

Agurkai su aliejumi žiemai. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

Cukinijų mišrainė žiemai Cukinijų mišrainė žiemai

Cukinijos su morkomis, svogūnais, paprikomis ir pomidorais. Naujas konkurso „Konservavimas su ROKIŠKIO aliejumi“ receptas

Naujienų prenumerata

Užsisakykite ANONSAS.LT naujienlaiškį.